זמנים פֿאַר 1 מאַרץ 2018, New York, NY
05:08 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:17 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
05:35 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:39 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:29 פֿ״מ נץ החמה
08:42 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:18 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:51 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:15 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:08 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:08 נ״מ חצות (מ״א)
12:36 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:42 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:25 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:07 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:36 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:33 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
05:47 נ״מ שקיעת החמה
06:14 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:20 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:23 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:29 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:59 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג