זמנים פֿאַר 10 דעצעמבער 2017, New York, NY
05:41 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:57 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
06:09 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:14 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
07:09 פֿ״מ נץ החמה
08:52 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:28 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:51 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:15 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
11:48 פֿ״מ חצות (גר״אָ)
11:48 פֿ״מ חצות (מ״א)
12:11 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:17 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
02:31 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
03:13 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
03:29 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
04:26 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
04:28 נ״מ שקיעת החמה
04:59 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:05 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:08 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:15 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:40 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג