זמנים פֿאַר 11 מאַרץ 2018, New York, NY
04:52 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:01 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
05:19 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:23 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:13 פֿ״מ נץ החמה
08:33 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:09 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:44 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:08 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:05 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:05 נ״מ חצות (מ״א)
12:34 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:40 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:31 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:13 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:44 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:41 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
05:58 נ״מ שקיעת החמה
06:25 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:31 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:33 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:40 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:10 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג