זמנים פֿאַר 13 דעצעמבער 2017, New York, NY
05:44 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:00 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
06:13 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:17 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
07:12 פֿ״מ נץ החמה
08:55 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:31 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:53 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:17 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
11:50 פֿ״מ חצות (גר״אָ)
11:50 פֿ״מ חצות (מ״א)
12:13 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:19 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
02:32 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
03:14 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
03:30 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
04:27 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
04:29 נ״מ שקיעת החמה
04:59 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:06 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:08 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:16 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:41 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג