זמנים פֿאַר 15 דעצעמבער 2017, New York, NY
05:45 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:01 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
06:13 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:18 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
07:13 פֿ״מ נץ החמה
08:56 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:32 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:54 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:18 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
11:51 פֿ״מ חצות (גר״אָ)
11:51 פֿ״מ חצות (מ״א)
12:14 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:20 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
02:33 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
03:15 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
03:31 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
04:28 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
04:29 נ״מ שקיעת החמה
05:00 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:06 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:09 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:16 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:41 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג