זמנים פֿאַר 15 מאַרץ 2018, New York, NY
04:46 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
04:55 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
05:14 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:18 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:07 פֿ״מ נץ החמה
08:30 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:06 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:41 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:05 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:05 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:05 נ״מ חצות (מ״א)
12:34 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:40 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:33 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:15 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:48 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:45 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
06:03 נ״מ שקיעת החמה
06:30 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:35 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:38 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:44 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:15 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג