זמנים פֿאַר 16 דעצעמבער 2017, New York, NY
05:46 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:02 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
06:15 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:19 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
07:14 פֿ״מ נץ החמה
08:57 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:33 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:55 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:19 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
11:52 פֿ״מ חצות (גר״אָ)
11:52 פֿ״מ חצות (מ״א)
12:15 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:21 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
02:34 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
03:16 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
03:32 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
04:29 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
04:30 נ״מ שקיעת החמה
05:00 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:07 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:09 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:16 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:42 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג