זמנים פֿאַר 18 מאַרץ 2018, New York, NY
04:41 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
04:50 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
05:08 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:13 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:02 פֿ״מ נץ החמה
08:27 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:03 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:39 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:03 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:04 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:04 נ״מ חצות (מ״א)
12:34 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:40 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:35 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:17 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:50 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:47 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
06:06 נ״מ שקיעת החמה
06:33 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:39 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:41 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:48 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:18 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג