זמנים פֿאַר 19 דעצעמבער 2017, New York, NY
05:48 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:04 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
06:16 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:21 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
07:16 פֿ״מ נץ החמה
08:58 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:34 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:57 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:21 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
11:53 פֿ״מ חצות (גר״אָ)
11:53 פֿ״מ חצות (מ״א)
12:16 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:22 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
02:35 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
03:17 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
03:33 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
04:30 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
04:31 נ״מ שקיעת החמה
05:01 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:08 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:10 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:18 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:43 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג