זמנים פֿאַר 21 דעצעמבער 2017, New York, NY
05:49 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:05 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
06:18 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:22 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
07:17 פֿ״מ נץ החמה
08:59 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:35 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:58 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:22 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
11:54 פֿ״מ חצות (גר״אָ)
11:54 פֿ״מ חצות (מ״א)
12:17 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:23 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
02:36 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
03:18 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
03:34 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
04:31 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
04:32 נ״מ שקיעת החמה
05:02 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:09 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:11 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:19 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:44 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג