זמנים פֿאַר 22 מאַרץ 2018, New York, NY
04:33 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
04:43 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
05:01 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:05 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:55 פֿ״מ נץ החמה
08:22 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
08:58 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:36 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:00 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:02 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:02 נ״מ חצות (מ״א)
12:33 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:39 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:36 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:18 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:53 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:50 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
06:10 נ״מ שקיעת החמה
06:37 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:43 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:45 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:52 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:22 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג