זמנים פֿאַר 23 מאַרץ 2018, New York, NY
04:31 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
04:41 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
04:59 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:03 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:53 פֿ״מ נץ החמה
08:21 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
08:57 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:35 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
09:59 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:02 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:02 נ״מ חצות (מ״א)
12:32 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:38 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:37 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:19 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:54 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:51 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
06:11 נ״מ שקיעת החמה
06:38 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:44 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:46 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:53 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:23 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג