זמנים פֿאַר 24 מאַרץ 2018, New York, NY
04:30 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
04:40 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
04:58 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:02 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:52 פֿ״מ נץ החמה
08:21 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
08:57 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:34 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
09:58 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:02 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:02 נ״מ חצות (מ״א)
12:32 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:38 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:37 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:19 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:54 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:51 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
06:12 נ״מ שקיעת החמה
06:39 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:45 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:47 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:54 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:24 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג