זמנים פֿאַר 25 דעצעמבער 2017, New York, NY
05:50 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:06 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
06:18 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:23 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
07:18 פֿ״מ נץ החמה
09:01 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:37 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:59 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:23 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
11:56 פֿ״מ חצות (גר״אָ)
11:56 פֿ״מ חצות (מ״א)
12:19 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:25 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
02:38 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
03:20 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
03:36 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
04:33 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
04:34 נ״מ שקיעת החמה
05:05 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:11 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:14 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:21 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:46 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג