זמנים פֿאַר 26 יאַנואַר 2018, New York, NY
05:47 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:59 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
06:15 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:19 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
07:11 פֿ״מ נץ החמה
09:04 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:40 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
10:05 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:29 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:09 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:09 נ״מ חצות (מ״א)
12:33 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:39 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:02 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
03:44 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:04 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:01 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
05:07 נ״מ שקיעת החמה
05:36 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:42 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:44 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:51 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:19 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג