זמנים פֿאַר 26 מאַרץ 2018, New York, NY
04:26 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
04:36 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
04:53 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
04:58 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:48 פֿ״מ נץ החמה
08:18 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
08:54 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:32 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
09:56 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:01 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:01 נ״מ חצות (מ״א)
12:32 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:38 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:38 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:20 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:56 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:53 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
06:14 נ״מ שקיעת החמה
06:41 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:47 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:50 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:56 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:26 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג