זמנים פֿאַר 28 יאַנואַר 2018, New York, NY
05:45 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:57 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
06:12 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:17 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
07:09 פֿ״מ נץ החמה
09:03 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:39 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
10:05 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:29 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:09 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:09 נ״מ חצות (מ״א)
12:34 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:40 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:04 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
03:46 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:06 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:03 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
05:09 נ״מ שקיעת החמה
05:38 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:44 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:46 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:53 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:21 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג