זמנים פֿאַר 29 דעצעמבער 2017, New York, NY
05:51 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:07 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
06:20 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:24 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
07:19 פֿ״מ נץ החמה
09:02 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:38 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
10:01 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:25 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
11:58 פֿ״מ חצות (גר״אָ)
11:58 פֿ״מ חצות (מ״א)
12:21 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:27 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
02:40 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
03:22 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
03:38 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
04:35 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
04:37 נ״מ שקיעת החמה
05:07 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:14 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:16 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:24 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:49 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג