זמנים פֿאַר 29 מאַרץ 2018, New York, NY
04:20 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
04:31 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
04:48 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
04:52 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:43 פֿ״מ נץ החמה
08:15 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
08:51 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:30 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
09:54 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:00 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:00 נ״מ חצות (מ״א)
12:31 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:37 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:39 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:21 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:58 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:55 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
06:17 נ״מ שקיעת החמה
06:45 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:51 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:53 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:00 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:29 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג