זמנים פֿאַר 3 מאַרץ 2018, New York, NY
05:05 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:14 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
05:32 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:36 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:26 פֿ״מ נץ החמה
08:40 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:16 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:49 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:13 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:07 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:07 נ״מ חצות (מ״א)
12:35 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:41 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:26 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:08 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:37 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:34 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
05:49 נ״מ שקיעת החמה
06:17 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:22 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:25 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:31 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:01 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג