זמנים פֿאַר 30 יאַנואַר 2018, New York, NY
05:43 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:55 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
06:10 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:14 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
07:07 פֿ״מ נץ החמה
09:02 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:38 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
10:04 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:28 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:09 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:09 נ״מ חצות (מ״א)
12:34 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:40 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:05 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
03:47 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:08 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:05 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
05:11 נ״מ שקיעת החמה
05:40 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:46 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:49 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:56 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:23 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג