זמנים פֿאַר 30 מאַרץ 2018, New York, NY
04:19 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
04:30 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
04:47 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
04:51 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:42 פֿ״מ נץ החמה
08:15 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
08:51 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:30 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
09:54 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:00 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:00 נ״מ חצות (מ״א)
12:31 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:37 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:40 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:22 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:59 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:56 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
06:18 נ״מ שקיעת החמה
06:46 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:52 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:54 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:01 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:30 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג