זמנים פֿאַר 5 מאַרץ 2018, New York, NY
05:03 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:11 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
05:30 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:34 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:23 פֿ״מ נץ החמה
08:39 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:15 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:48 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:12 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:07 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:07 נ״מ חצות (מ״א)
12:36 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:42 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:28 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:10 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:40 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:37 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
05:52 נ״מ שקיעת החמה
06:19 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:25 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:27 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:34 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:04 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג