זמנים פֿאַר 9 מאַרץ 2018, New York, NY
04:55 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:04 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
05:22 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:26 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:16 פֿ״מ נץ החמה
08:35 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:11 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:45 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:09 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:06 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:06 נ״מ חצות (מ״א)
12:35 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:41 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:30 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:12 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:43 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:40 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
05:56 נ״מ שקיעת החמה
06:23 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:29 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:31 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:38 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:08 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג